PyCon JP 2012 Management team

Staff

  Name Twitter Facebook
Chairperson Manabu Terada @terapyon terapyon
Vice-Chainperson Takayuki Shimizukawa @shimizukawa shimizukawa
  Taku Shimizu @takuan_osho  
Account Iqbal Abdullah @iqbalabd iqbal.b.abdullah
Publicity Shoma Hosaka @shomah4a  
Program Hirotaka Hata @flag_boy hata.hirotaka
Sponsorship Takanori Suzuki @takanory takanory.net
  Fumikazu Kiyota @kiyotaman  
Secretariat Keiji Matsuzaki @xga Keiji Futoase Matsuzaki
  Takeshi Inagaki    
Liaison Ian Lewis @IanMLewis Ian Lewis
Site Natsu @natsu_bm  
  Kenjiro Kosaka @inoshiro kenjiro.kosaka
  Yosuke Tsuchiya   yosuke.tsuchiya
  Tohru Ike    
  Toshiomi Usui    
Design Fumichika Kinoshita @kinofumi fumichika.kinoshita
Sprints Rico Imazu @RicoImazu rico.imazu
Reception Kohei Yoshida @yosida95 yosida95